1. Sopimuspuolet

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Vvebhotellit tmi ja web-ylläpitopalvelua käyttävä taho (Asiakas).

2. Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on Vvebhotellit.com asiakkaalle tuottama ja tarjoama web-ylläpitopalvelu. Asiakas sitoutuu käyttämään Vvebhotellit.com palvelua tässä sopimuksessa mainituin ehdoin.

3. Vvebhotellit.com:n vastuut

Vvebhotellit.com luovuttaa asiakkaalle asiakkaan tilaamat palvelut ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat sähköpostilla. Vvebhotellit.com luovuttaa palveluiden käyttäjätunnuksia ja salasanoja vain asiakkaan antamiin yhteystietoihin. Korvausvastuu Vvebhotellit.com toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista rajoittuu korkeintaan asiakkaan palvelun kuukauden palvelumaksujen suuruiseen rahamäärään. Välillisiä ja varallisuuteen tai kolmansien osapuolten toiminnasta aiheutuneita vahinkoja Vvebhotellit.com ei korvaa. Vvebhotellit.com ei vastaa Asiakkaan web-ylläpitopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Vvebhotellit.com ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta asiakkaaseen tai asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Vvebhotellit.com ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Vvebhotellit.com ei vastaa kolmansien osapuolien toiminnasta aiheutuvista häiriöistä tai vahingoista.

4. Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas käyttää tietoverkkoja omalla vastuullaan. Verkkotunnuksen varaamisen yhteydessä asiakas sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksia myöntävien tahojen sääntöjä ja määräyksiä. Asiakas vastaa viimekädessä itse omasta verkkotunnuksestaan ja sen käytöstä. Asiakkaan ja Vvebhotellit.com:n välisen asiakassuhteen päätyttyä asiakas vastaa verkkotunnuksensa varaamisesta ja uusimisesta itse. Asiakas vastaa omien palvelujensa tietosisällöstä, varmuuskopioinnista ja sitoutuu noudattamaan tietosisällön osalta Suomen lakia.

5. Maksut

Asiakassuhde ja web-ylläpitopalveluiden laskutus alkavat tilauksen vastaanottohetkellä. Asiakas maksaa web-ylläpitopalvelumaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vvebhotellit ajantasainen hinnasto sekä sopimusehdot ovat aina nähtävillä www.vvebhotellit.com verkkosivuilla. Asiakas valitsee laskutusjakson tilauksen yhteydessä. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen etukäteen ennen laskutusjakson alkamista. Mikäli Asiakas ei maksa laskuaan on Vvebhotellit.com:lla oikeus katkaista asiakkaan palvelu. Mikäli asiakas ei vieläkään maksa laskuaan on Vvebhotellit.com:lla oikeus poistaa asiakkaan tiedot web-ylläpidosta ja lopettaa palvelu. Katkaistun palvelun avaamisesta Vvebhotellit.com perii hinnaston mukaisen avausmaksun joka on (10€). Varattujen verkkotunnuksien oikeudet säilyvät Vvebhotellit.com:lla niin kauan kunnes asiakas on maksanut laskunsa kokonaan. Mikäli asiakas ei maksa laskujaan ei Vvebhotellit.com:lla ole velvollisuutta uusia asiakkaan verkkotunnuksia. Vvebhotellit.com:lla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Vvebhotellit.com:n ajantasainen hinnasto on näkyvillä jatkuvasti www.vvebhotellit.com. Hinnanmuutokset astuvat voimaan heti ja uusia hintoja käytetään asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan Vvebhotellit.com:n web-sivulla ja edellisen laskutusjakson laskun yhteydessä tai erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu.

6. Voimassaolo

Sopimuksen alkamispäivä on sama kuin palvelun tilausvahvistuksessa mainittu päivämäärä. Sopimus on voimassa 12 kuukauden jaksoissa. Jos asiakas ei halua jatkaa sopimusta on hänen irtisanottava sopimus vähintään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan 12 kuukauden jakson alkamista. Ellei asiakas irtisano sopimusta, uusiutuu sopimus 12 kuukauden jaksoissa. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimusta tai sen ehtoja. Vvebhotellit.com voi purkaa sopimuksen etenkin, jos asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta tai asiakas häiritsee muuta web-ylläpitopalvelua tai käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

7. Palvelun tekniset rajoitteet

Asiakkaalla on käytössään Vvebhotellit.com:n web-ylläpitopalvelu. Web-ylläpitopalvelun palvelukuvauksessa määritellään asiakkaan käytössä oleva levytila ja tiedonsiirtokapasiteetti kuukausitasolla.

8. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä web-ylläpitosopimusta ilman Vvebhotellit.com:n lupaa. Vvebhotellit.com:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

9. Muutokset

Vvebhotellit.com pidättää itsellään oikeudet hinnanmuutoksiin ja sopimusehtojen muutoksiin.